Algemene voorwaarden

Kopi Ter Enak 2023 

 

 1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Kopi Ter Enak en de klant met betrekking tot de verkoop en levering van koffie en aanverwante producten via de webshop van Kopi Ter Enak.

 

 1. Bestellingen

2.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst via de webshop van Kopi Ter Enak. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

2.2 Kopi Ter Enak behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren in geval van onvoldoende voorraad, vermoeden van fraude, foutieve prijsinformatie of enige andere reden die redelijkerwijs gerechtvaardigd is.

 

 1. Prijzen en Betaling

3.1 Alle prijzen op de webshop van Kopi Ter Enak zijn vermeld in de lokale valuta en zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

3.2 Betalingen kunnen worden gedaan via de beschikbare betaalmethoden op de webshop. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte betaalinformatie.

3.3 Kopi Ter Enak behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. De prijs die van toepassing is op een bestelling is de prijs die gold op het moment van de bestelling.

 

 1. Levering

4.1 Kopi Ter Enak zal zich inspannen om de bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren binnen de aangegeven leveringstermijn. De opgegeven leveringstermijnen zijn echter slechts indicatief en kunnen niet worden gegarandeerd.

4.2 Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment van levering. De eigendom van de producten gaat over op de klant op het moment van volledige betaling.

 

 1. Retourneren en Terugbetalingen

5.1 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen.

5.2 Geretourneerde producten moeten ongeopend, ongebruikt en in originele staat zijn. De klant is verantwoordelijk voor de kosten en het risico van het retourneren van de producten, tenzij de retournering het gevolg is van een fout van kopi Ter Enak (bijv. verkeerd product geleverd).

5.3 Indien aan de voorwaarden voor retournering is voldaan, zal Kopi Ter Enak binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending een terugbetaling verwerken voor de geretourneerde producten, exclusief eventuele verzendkosten.

 

 1. Garantie en Aansprakelijkheid

6.1 Kopi Ter Enak garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

6.2 Kopi Ter Enak is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit het gebruik van de producten, tenzij dit het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Kopi Ter Enak.

6.3 De aansprakelijkheid van Kopi Ter Enak jegens de klant is beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor de betreffende bestelling.

 

 1. Intellectueel Eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de webshop, inclusief maar niet beperkt tot logo’s, merknamen en inhoud, behoren toe aan Kopi Ter Enak en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of gebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kopi Ter Enak.

 

 1. Privacy en Gegevensbescherming

8.1 Kopi Ter Enak zal de persoonlijke gegevens van de klant vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en het privacybeleid van Kopi Ter Enak.

8.2 De klant stemt ermee in dat Kopi Ter Enak persoonlijke gegevens kan verzamelen en verwerken voor het verwerken van bestellingen en het verbeteren van de dienstverlening.

 

 1. Geschillen en Toepasselijk Recht

9.1 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan een erkende bemiddelaar of arbitrage-instelling. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Alphen aan den Rijn.

9.2 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Nederland.

 

 1. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

10.1 Kopi Ter Enak behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment van publicatie op de webshop.

10.2 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

 1. Overige Bepalingen

11.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

11.2 Het nalaten van Kopi Ter Enak om enige bepaling van deze algemene voorwaarden af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een afstand van dat recht of die bepaling.

11.3 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Kopi Ter Enak en de klant met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten of afspraken.

Bestel jouw koffie  100% biologisch  vandaag nog!
0